Prehlásenie o ochrane súkromia

 

A.     Kontaktné údaje na správcu a nášho poverenca pre ochranu údajov

Správcom sa v smysle čl. 4 odst. 7 GDPR rozumie spoločnosť Hoval Group so sídlom vo Vadúze, Lichtenštajnsku, ako aj jej pridružené spoločnosti. Prehľad spoločností, ktoré ku skupine patria, nájdete na stránke www.hoval.com.

Nášho poverenca pre ochranu údajov môžete kontaktovať na e-mailovej adrese dpo@hoval.com.

B.     Všeobecné informácie o spracovaní osobných údajov

1.        Právny základ pre spracovanie

Pokiaľ ide o povinný súhlas osoby, ktorej sa spracovanie údajov týka, vychádzame z čl. 6 odst.1 písm. a) GDPR.

 • Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR slúži ako právny základ pre spracovanie osobných údajov požadovaných pre plnenie zmluvy, v ktorej dotyčná osoba vystupuje ako zmluvná strana. Toto ustanovenie sa rovnako vzťahuje na spracovanie údajov, ktoré je nevyhnutné vykonať pre prevedenie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy.
 • Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR slúži ako právny základ pre spracovanie osobných údajov v rámci plnenia právnych povinností, ktoré sa na našu spoločnosť vzťahujú.
 • Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR slúži ako právny základ pre spracovanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutný z hľadiska ochrany oprávnených záujmov našej spoločnosti alebo tretej strany, okrem prípadov, kedy pred týmito záujmami majú prednosť záujmy alebo základné práva a slobody dotyčnej osoby.

2.        Uchovávanie údajov a ich vymazanie

Osobné údaje subjektov údajov budú vymazané, akonáhle pominie účel ich spracovania alebo príslušný právny základ stratí platnosť.

3.        Poskytovanie údajov a príjemcovia

 • Osobné údaje budú príjemcom sprístupnené iba v rozsahu nevyhnutnom pre ich spracovanie:Osobné údaje musíme sprístupniť v prípade, pokiaľ je to nevyhnutné z hľadiska dodržiavania zákonov, pre účely trestného stíhania alebo plnenia súdnych príkazov.
 • V súlade s čl. 28 GDPR spolupracujeme s externými partnermi, ktorí zabezpečia, aby bolo spracovanie údajov prevedené náležitým spôsobom. Týchto partnerov si starostlivo vyberáme a v súlade s požiadavkami GDPR sú zmluvne viazaní. V prípade potreby sú prevádzané ich kontroly.
 • Údaje môžu byť taktiež spracovávané v rámci skupiny pre administratívne účely.

Osobné údaje budú poskytnuté do krajín mimo EU/EHS iba v prípade, že:

 • je pre túto tretiu krajinu podľa čl. 45 GDPR k dispozícii rozhodnutie o primeranosti, alebo
 • s príjemcom údajov boli dohodnuté náležité opatrenia pre ochranu údajov, ktoré sú právne záväzné a ich kópiu je možné vyžiadať na kontaktnej adrese poverenca pre ochranu údajov, alebo
 • subjekt údajov vyjadril s poskytovaním údajov súhlas, alebo
 • sme oprávnení podľa čl. 49 GDPR prevádzať poskytovanie údajov z iného dôvodu.

C.     Informácie o spracovaní údajov: poskytovanie služieb webových stránok

1.      Popis a rozsah spracovania údajov

Pri každej návšteve našich webových stránok naše systémy automaticky spracovávajú údaje a informácie z koncového počítača.

V zásade zhromažďujeme následujúce údaje:

 • Informácie o type prehliadača a používanej verzii
 • Operačný systém užívateľa
 • Poskytovateľ internetového pripojenia užívateľa
 • IP adresa užívateľa
 • Dátum a čas prístupu
 • Webové stránky, z ktorých pristupuje systém užívateľa na naše stránky
 • Webové stránky, ktoré systém užívateľa otvoril cez našu webovú stránku

Tieto údaje sú uchovávané oddelene od ostatných osobných údajov užívateľa.

2.      Právny základ a účel spracovania

Právny základ pre uchovávanie údajov a súborov protokolu je podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) náš oprávnený záujem.

Dočasné uchovávanie IP adresy systémom je nevyhnutné pre zabezpečenie, aby sa užívateľovi webová stránka zobrazila. Za týmto účelom musí byť teda IP adresa užívateľa spracovávaná po dobu trvania danej relácie.

Spracovanie je rovnako nevyhnutné z hľadiska zabezpečenia funkčnosti webových stránok. Údaje využívame taktiež k optimalizácii stránok a zabezpečeniu našich IT systémov.

3.      Doba uchovávania

Údaje súvisiace s poskytovaním služieb webových stránok budú zmazané ihneď potom, čo návštevu našich webových stránok ukončíte.

Podľa čl. 11 GDPR je ďalšie uchovávanie údajov možné po ich anonymizácii. V takom prípade budú IP adresy užívateľov prevedené do takej podoby, aby ich priradenie ku konkrétnemu návštevníkovi už nebolo možné.

4.      Možnosť vzniesť námietku

Zhromažďovanie údajov za účelom poskytovania služieb webových stránok a uchovávania údajov v súboroch protokolu je nevyhnutné z hľadiska zabezpečenia ich chodu.

Z tohto dôvodu nemôže užívateľ vzniesť žiadnu námietku.

D.     Informácie o spracovaní: využívanie súborov cookie a pluginov

1.      Popis a rozsah spracovania

Naše webové stránky využívajú súbory cookie. Ide o malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do webového prehliadača alebo ich webový prehliadač ukladá do počítačového systému užívateľa. Za každým, keď užívateľ navštívi webovú stránku, môže dôjsť k uloženiu súboru cookie do jeho operačného systému. Tento súbor obsahuje charakteristický reťazec znakov, ktorý s každou návštevou webovej stránky zabezpečuje, aby bol prehliadač jednoznačne identifikovateľný.

Podrobné informacie o súboroch cookie a ich fungovaní nájdete na stránke „all about cookies“ (všetko o cookies) na: http://www.allaboutcookies.org/

Cookies využívame preto, aby bolo používanie našich webových stránok pre užívateľa čo najpríjemnejšie. Niektoré prvky našich webových stránok vyžadujú, aby mohol byť používaný prehliadač identifikovaný aj po prechode na inú stránku.

V súboroch cookie sú uchovávané a prenášané následujúce údaje:

 • položky v nákupnom košíku
 • prihlasovacie údaje
 • jazykové nastavenia
 • vyhľadávané kľúčové heslá

Za účelom analýzy chovania užívateľov na internete využívame na našich webových stránkach rovnako následujúce druhy cookies a príbuzné technologie:

Google Analytics; Podrobné informácie o podmienkach použitia a zásadách ochrany súkromia tejto služby nájdete na: http://www.google.com/analytics/terms/gb.html

Takto zhromáždené údaje o užívateľovi sa pseudonymizujú prostredníctvom technických opatrení. Preto už nie je možné údaje priradiť ku konkrétnemu užívateľovi, ktorý stránku navštívil. Tieto údaje sú uchovávané oddelene od ostatných osobných údajov užívateľa.

Súčasťou našich webových stránok je aj následujúci plugin:

Pokiaľ otvoríte webovú stránku pomocou tohoto pluginu, dochádza k automatickému prenosu údajov o uživateľovi (napr. IP adresa atď.) externej službe. Pokiaľ je užívateľ u príslušného poskytovateľa služby prihlásený k svojmu účtu, môže byť obsah našich webových stránok s príslušným profilom prepojený. Poskytovateľ služby teda môže návštěvu našich webových stránok priradiť k užívateľskému účtu dotyčnej osoby.

Dôrazne upozorňujeme, že o obsahu prenášaných údajov a ich využívaniu v rámci danej sociálnej siete nemáme žiadne informácie.

Ďalej sú súčasťou našich stránok aj pluginy následujúcich sociálnych sietí:

Pokiaľ je užívateľ na danej sociálnej sieti prihlásený ku svojmu účtu a plugin aktivuje, môže byť obsah našich webových stránok s príslušným profilom prepojený, čo sociálnej sieti umožní priradiť konkrétnu návštevu našich webových stránok k užívateľskému účtu dotyčnej osoby.

Dôrazne upozorňujeme, že o obsahu prenášaných údajov a ich využívaniu v rámci danej sociálnej siete nemáme žiadne informácie.

Pri návšteve našich stránok sú užívatelia prostredníctvom bannera informovaní o využívaní súborov cookie na účely analýzy, pričom sa odkazujeme na toto prehlásenie o ochrane údajov. V súvislosti s tým je taktiež uvedený postup, ako je možné v nastaveniach webového prehliadača ukladanie cookies zakázať.

2.      Právny základ a rozsah spracovania

Právny základ pre spracovanie osobných údajov pomocov technických cookies a analytických cookies vychádza z oprávneného záujmu našej spoločnosti podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Právny základ pre spracovanie osobných údajov pomocov technických cookies a pluginov predstavuje čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO, avšak iba za predpokladu, že k tomu užívateľ udelil súhlas.

3.      Doba uchovávania

Cookies sa ukladajú v počítači užívateľa, přičom tento užívateľ ich na naše stránky aj prenáša. Ako užívateľ teda máte nad využívaním cookies plnú kontrolu. Prenos týchto súborov môžete obmedziť či zakázať, a to pomocou príslušných nastavení v internetovom prehliadači. Zároveň môžete kedykoľvek vymazať i cookies, ktoré už boli uložené skôr. Môže k tomu dôjsť aj automaticky.

Prenos tzv. flash cookies nie je možné zakázať v nastaveniach prehliadača, ale zmenou nastavení v aplikácii Flash Player.

4.      Možnosť vzniesť námietku

Používanie súborov cookie môže dotyčný užívateľ kedykoľvek zakázať.

E.     Informácie o spracovaní: Newsletter

1.      Popis a rozsah spracovania

Na našich webových stránkach sa môžete zaregistrovať k odberu bezplatného newsletteru. Pri registrácii nám budú odovzdané údaje zo vstupnej masky. Spravidla sa jedná o vaše kontaktné údaje.

Počas registrácie sú zhroažďované aj nasledujúce údaje:

 • IP adresa používaného počítača
 • dátum a čas registrácie

Počas registračného procesu budete vyzvaný k poskytnutiu súhlasu so spracovaním svojich údajov, pričom bude odkazované na toto prehlásenie o ochrane údajov.

Pokiaľ užívateľ nakúpi na našich webových stránkach tovar alebo služby a zadá svoju e-mailovú adresu, bude táto adresa následne použitá pre zasielanie nášho newslettera.

2.      Právny základ a rozsah spracovania

Právny základ pre spracovanie údajov po zaregistrovaní k odberu newslettera užívateľom predstavuje čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, pokiaľ s týmto spracovaním užívateľ vyjadrí súhlas.

Právnym základom pre zasielanie newslettera v náväznosti na predej tovaru alebo služieb je podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR oprávnený záujem našej spoločnosti.

Zhromažďovanie osobných údajov užívateľa slúži k doručeniu newslettera a informovaniu stávajúcich zákazníkov o inováciách a informáciách zodpovednej osoby.

3.       Doba uchovávania

Údaje budú vymazané v momente, keď už nebudú potrebné pre dosiahnutie účelu, pre ktorý boli zhromaždené. E-mailová adresa užívateľa teda bude spracovaná za účelom zasielania newslettera, pokiaľ užívateľ nevznenie proti tomuto spracovaniu námietku alebo svoj súhlas neodvolá.

4.      Možnosť vzniesť námietku

Odber newslettera môže byť dotyčným užívateľom kedykoľvek zrušený. Pre tieto účely sú v každom newsletteri uvedené potrebné informácie. Rovnako môžete kedykoľvek kontaktovať poverenca pre ochranu údajov.

F.  Informácie o spracovaní: registrácia

1.      Popis a rozsah spracovania

Uživateľom našich webových stránok ponúkame možnosť registrácie na základe poskytnutia osobných údajov. Údaje sú zadané do vstupnej masky a potom odovzdané nám. Tieto údaje sú následne uložené.

V zásade sa jedná o vaše kontaktné údaje a údaje o prístupe podľa vstupnej masky, IP adresu užívateľa a dátum a čas registrácie.

2.      Právny základ a rozsah spracovania

Právny základ pre spracovanie údajov predstavuje čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, avšak iba za predpokladu, že k tomu užívateľ udelil súhlas.

Pokiaľ je registrácia nevyhnutná z hľadiska plnenia zmluvy alebo prevedenia opatrení prijatých pred jej uzatvorením, potom sa právny základ pre spracovanie údajov nachádza v čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Registrácia je povinná v prípade, pokiaľ chce užívateľ na našich webových stránkach využívať rôzne služby.

3.      Doba uchovávania

Údaje budú vymazané v momente, keď už nebudú potrebné pre dosiahnutie daného účelu.

Údaje zhromáždené počas registračného procesu za účelom plnenia zmluvy alebo zavedenia opatrení prijatých pred ich uzatvorením predstavujú prípad, kedy pre ich ďalšie uchovávanie neexistuje žiadny zákonný dôvod.

4.      Možnosť vzniesť námietku

Svoj užívateľský účet môžete kedykoľvek deaktivovaľ, a to zaslaním žiadosti našemu poverencovi pre ochranu osobných údajov. Údaje, ktoré o vás zpracovávame, môžete kedykoľvek vo svojom užívateľskom účte upraviť či zmeniť.

G.    Informácie o spracovaní: kontaktné formuláre

1.     Popis a rozsah spracovania údajov

Elektronický kontakt prebieha prostredníctvom poskytnutej e-mailovej adresy alebo kontaktného formulára. V tomto prípade budú zpracované ako prenesené osobné údaje užívateľa, tak obsah komunikácie.

2.      Právny základ a účel spracovania údajov

Právny základ pre spracovanie osobných údajov prenesených v priebehu odosielania e-mailu alebo kontaktného formulára vychádza z oprávneného záujmu našej spoločnosti podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO.

V závislosti od obsahu vašej komunikácie a žiadosti sú e-mail alebo kontaktný formulár okrem iného určené k uzatvoreniu zmluvy, čo znamená, že ďalší právny základ pre spracovanie údajov predstavuje napr. čl. 6 odst. 1 písm b) DSGVO.

Spracovanie osobných údajov v rámci kontaktov prostredníctvom e-mailu či kontaktného formulára slúži pre spracovanie komunikácie a vašej žiadosti.

3.      Doba uchovávania

Údaje budú vymazané v momente, keď už nebudú potrebné pre dosiahnutie účelu, pre ktorý boli zhromaždené.

Pokiaľ sú údaje použité za účelom plnenia zmluvy alebo zavedenia opatrení prijatých pred ich uzatvorením, ide o prípad, kedy pre ich ďalšie uchovávanie neexistuje žiadny zákonný dôvod.

4.     Možnosť vzniesť námietku

V prípade vznesenia námietky nie je možné v komunikácii pokračovať

H.      Podrobnosti o spracovaní: Účasť na výhernej sútaži a ďalšie akcie

1.    Opis a rozsah spracovania osobných údajov
Vaše osobné údaje spracovávame na účely organizovanie výherných súťaží, ak sa ich chcete zúčastniť. V prípade účasti na výherných súťažiach spracovávame vaše kontaktné údaje. V závislosti na zameranie súťaže budú spracované ďalšie údaje, napríklad fotografie a pod.

2.     Právny základ a účel spracovania osobných údajov
Toto spracovanie prebieha na základe vášho súhlasu s účasťou na výhernej súťaži v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Vaše osobné údaje budú spracovávané, kým neodvoláte svoj súhlas. Ak sa zúčastníte výhernej súťaže, spracovávame vaše osobné údaje, aby sme vám mohli odovzdať prípadnú výhernú cenu a za účelom splnenia podmienok účasti. Toto spracovanie prebieha na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) za účelom plnenia nášho platného zmluvného vzťahu.

3.     Doba uchovávania
Údaje budú zmazané, akonáhle už nebudú vyžadované na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené, alebo ak podmienky účasti výslovne nepodliehajú iným pravidlám (napríklad ďalšie použitie fotografií).

4.     Odvolanie súhlasu príp. odstúpenie zo súťaže
V prípade odvolania už nebudete v súťaži zohľadnení.

I.       Práva subjektov údajov

Máte právo na informácie o príslušných osobných údajoch, ako aj právo na opravu, vymazanie, obmedzenie alebo námietky, a právo na prenos údajov. Môžete uplatniť svoje právo kontaktovaním nášho poverenca pre ochranu osobných údajov, ktorý vašu žiadosť skontroluje a spracuje.

J.      Právo podať sťažnosť u dozorného úradu

Môžete kedykoľvek uplatniť svoje právo podať sťažnosť na príslušnom dozornom úrade.

K.      Prevedenie zmien v prehlásení o ochrane údajov

Činnosť našej spoločnosti prechádza neustálym vývojom a to je dôvod, prečo môže byť toto prehlásenie o ochrane údajov čas od času aktualizované. V takom prípade jeho novú verziu zverejníme a v poslednom riadku uvedieme dátum tejto aktualizovanej verzie.

Pokiaľ budete toto prehlásenie aj naďalej využívať, predpokladáme, že túto novú verziu príjmete.

Naposledy aktualizované 19. januára 2021.