Zodpovednosť

Práca pre tie najprestížnejšie značky je to, čo nás poháňa v našom každodennom úsilí. Úspech so sebou ale nesie mimoriadnu zodpovednosť, ktorú si my v Hovale plne uvedomujeme.

Aby sme maximálne naplnili požiadavky a želania našich klientov a stále patrili medzi rešpektovanú a vysoko uznávanú spoločnosť, zameriavame sa nie len na súčasné potreby trhu, ale sme predovšetkým otvorený všetkým novým a netradičným myšlienkam a inováciám. Vyvíjame maximálne úsilie v oblasti výskumu a vývoja a pomáhame zlepšovať účinnosť i kvalitu stávajúcich výrobkov, ktoré sa tak stávajú bezpečnejšími, ekonomickejšími a šetrnejšími k životnému prostrediu.

Prijímame zodpovednosť za energiu a životné prostredie

Pre skupinu Hoval je téma zodpovednosti za svoju činnosť dôležitým prvkom. Naše systémy pre vykurovanie a klimatizáciu navrhujeme a vyvíjame s vedomím plnej zodpovednosti tak, aby sme v najvyššej možnej miere prispeli k ochrane životného prostredia a podporili udržateľný rozvoj. Zameriavame sa na prevádzkovú ekológii a všetky druhy aktivít, ktoré sú k prírode šetrné.

Udržateľnosť patrila k dôležitým témam skupiny Hoval už od jej samotného založenia a firemné heslo „Zodpovednosť za energiu a životné prostredie“ sa stalo jedným z jej základných stavebných prvkov. Cestou trvalej udržateľnosti sme šli vždy a pôjdeme i naďalej, je to určujúci smer našej práce.

Spoločenská zodpovednosť

Sústreďujeme svoju pozornosť tam, kde môžeme niečo zmysluplné dosiahnuť. Sme si vedomí toho, že bez zdravého životného prostredia by sme sa nemohli ďalej rozvíjať. Ekológia a udržateľný rozvoj je pre nás hlavnou prioritou, ktorá je zahrnutá vo všetkých firemných hodnotách a procesoch. Zameriavame svoju pozornosť na ekologické materiály a maximálnu účinnosť prevádzky a efektivitu životného cyklu výrobku.

Kladieme vysoký dôraz na spokojnosť a profesný rozvoj našich zamestnancov. Uplatňujeme rovné príležitosti na pracovisku a maximálne podporujeme zosúladenie práce a rodiny či osobného života. Budujeme a udržujeme rodinnú firemnú kultúru a to i vrátane štýlu riadenia. Práve takýto prístup nám umožňuje vytvárať si pevné väzby naprieč celou spoločnosťou a podporuje pozitívnu pracovnú atmosféru.

Odmietame akékoľvek korupčné chovanie, podnikáme iba také aktivity, ktoré sú v súlade so zákonom a podporujú transparentnosť a férovú hospodársku súťaž.

Prečítajte si o našich ďalších firemných hodnotách, ktoré ctíme