Podmienky používania

1. Všeobecné informácie

Pod webové stránky spoločnosti Hoval Group (ďalej len „webové stránky Hoval“) patria firemné webové stránky, webové stránky dcérskych spoločností Hoval, distribučných partnerov Hoval či iné webové stránky prevádzkované pod značkou Hoval. Prevádzkovateľom týchto webových stránok je spoločnosť Hoval Aktiengesellschaft, Austrasse 70, FL-9490 Vaduz (ďalej len „Hoval“), v spolupráci s dcérskymi spoločnosťami a distribučnými partnermi Hoval.

Dotazy týkajúce sa podmienok používania je možné posielať e-mailom na adresu info@hoval.com. Všeobecné dotazy týkajúce sa produktov a služieb skupiny Hoval je možné posielať aj priamo na konkrétne kontaktné adresy dcérskych spoločností Hoval, ktoré je možné nájsť na príslušných webových stránkach.

Hoval si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia tieto podmienky používania zmeniť, pričom aktuálna verzia vstupuje v platnosť v deň ich zmeny, ak nie je rozhodnuté inak.

Prístupom na webové stránky Hoval, hlavne použitím informácií a služieb z webových stránok Hoval a ich spracovaním potvrdzujete, že ste tieto podmienky čítali a pochopili, a vyjadrujete tak svoj súhlas s tým, že ste týmito podmienkami viazaný a že budete jednať v súlade s nižšie uvedenými politikami. 

2. Obsah, jeho relevancia a zodpovednosť

2.1. Firemné stránky spoločnosti Hoval/webové stránky národných spoločností Hoval

Napriek všetkej snahe nie je možné na našich webových stránkach úplne vylúčiť technické nepresnosti, neúplné údaje alebo typografické chyby. Informácie poskytované na príslušných webových stránkach národných spoločností Hoval sú klasifikované podľa zemí. Ani napriek maximálnemu úsiliu nie je možné vylúčiť možnosť, že niektoré informácie bude možné sporadicky dohľadať a že nebudú úplne alebo z časti v súlade so všeobecnými právnymi podmienkami príslušných národných spoločností. Hoval nenesie žiadnu zodpovednosť za správnosť, úplnosť, spoľahlivosť, aktuálnosť alebo legalitu informácií zverejnených na webových stránkach Hoval, a to hlavne v prípade cenníkov, plánovacích dokumentov, návodov na obsluhu, katalógov, prehlásení výrobcu, hydraulických schém, schém elektrického zapojenia a podobne.

2.2. Webové stránky distribučných partnerov Hoval

Hoval poskytuje všetkým distribučným partnerom Hoval jednotnú internetovú platformu, kde môžu prezentovať svoje výrobky a služby spoločnosti Hoval Group. Distribučný partneri sú vo vzťahu ku spoločnosti Hoval Group nezávislými tretími stranami. Prístup k informáciám o produktoch a službách spoločnosti Hoval Group zabezpečuje výhradne Hoval. Distribuční partneri môžu nezávisle vkladať informácie na tieto webové stránky. To sa týka hlavne údajov o spoločnosti, kontaktných adries, informácií o službách a poradenstve a rovnako všeobecných dodacích podmienok. Hoval bude – v závislosti na interných postupoch – pravidelne overovať obsah informácií, ktoré zverejnili distribuční partneri. Hoval však nemôže vylúčiť, že nebudú zverejnené individuálne informácie, ktoré nie sú úplne alebo z časti v súlade s právnymi podmienkami. Hoval nenesie absolútne žiadnu zodpovednosť za správnosť, úplnosť, spoľahlivosť, aktuálnosť alebo zákonnosť informácií, ktoré zverejnili distribuční partneri. 

2.3. Odkazy na webové stránky tretích strán

Webové stránky Hoval môžu obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán. Hoval nemá nad takýmito webovými stránkami žiadnu kontrolu. Hoval preto nepreberá žiadnu zodpovednosť za správnosť, úplnosť, prípustnosť alebo aktuálnosť či legalitu obsahu alebo za prepojenie s inými webovými servermi, ktoré sú na takých webových stránkach referované, ani za žiadna ponuky, produkty či služby, ktoré sú na takýchto webových stránkach uvedené.

3. Záväzná ponuka

Všeobecne platí, že žiadny prvok na webových stránkach Hoval nepredstavuje záväznú ponuku a nesmie byť interpretovaný ako záväzná ponuka určená užívateľovi webových stránok. Pokiaľ spoločnosť Hoval zamýšľa vyzvať užívateľa k predloženiu ponuky, alebo pokiaľ Hoval vo výnimočných prípadoch sama učiní záväznú ponuku prostredníctvom svojich webových stránok, bude svoj zámer jasne a jednoznačne deklarovať. V prípade akýchkoľvek pochybností v tomto ohľade musí užívateľ predpokladať, že Hoval nezamýšľa učiniť žiadnu záväznú ponuku.

4. Copyright

Všetky práva sú vyhradené. Celý obsah webových stránok Hoval je predmetom vlastníckych práv spoločnosti Hoval. Akýkoľvek spôsob kopírovania, šírenia, zmeny – alebo výňatku – je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Hoval zakázaný. Všetky informácie a materiály, ktoré sú na webových stránkach Hoval dostupné na stiahnutie, majú výhradne informačný charakter a môžu byť použité iba pre účely plánovania alebo zadováženie výrobkov Hoval či systémových riešení.

5. Internetové portály Hoval

Prevádzka internetových portálov Hoval (ďalej len „internetový portál Hoval“) je prevádzané výhradne podľa uváženia Hoval.  Užívateľ nezískava na základe pristupovania k internetovému portálu Hoval absolútne žiadne práva. Hoval môže kedykoľvek a bez predchádzajúceho zdôvodnenia prerušiť alebo pozastaviť prevádzku internetového portálu Hoval. Identifikačné údaje, ktoré Hoval užívateľovi pridelí, odpovedajúce heslo a informácie o internetovom portály Hoval musia byť považované za osobné a dôverné. Poskytnutie hesla a/alebo informácií tretím stranám je bez súhlasu Hoval zakázané. Nevyhnutné údaje, ktoré užívateľ poskytne pre účely identifikácie užívateľa, musia byť pravdivé a úplné. Dôsledkom akéhokoľvek porušenia tohto zákazu bude okamžité zablokovanie prístupu k internetovému portálu Hoval a prípadný nárok spoločnosti Hoval na náhradu škody. Dotknuté podmienky používania a podmienky týkajúce sa záruky a vylúčenia zodpovednosti sa vzťahujú obdobne taktiež na údaje poskytované v rámci internetového portálu Hoval.

6.  Vylúčenie zodpovednosti

Navštevovanie webových stránok Hoval, používanie informácií na nich obsiahnutých a užívanie prezentovaných informácií a ponúk prebieha na vlastné riziko a zodpovednosť užívateľa.

Hoval vylučuje – bez obmedzenia – akúkoľvek zodpovednosť za priame a nepriame škody, za náhodné škody, škody spôsobené vadami alebo za následné škody zapríčinené závadami akéhokoľvek druhu, za straty alebo náklady, ktoré by mohli vzniknúť užívateľovi alebo tretím stranám v spojení s prístupom k webovým stránkam Hoval alebo v spojení s užívaním webových stránok Hoval (alebo ich častí) alebo v spojení s užívaním informácií na nich uvedených, alebo škody, ktoré by mohli vzniknúť v súvislosti s odkazmi na webové stránky tretích strán. Vylúčenie zodpovednosti sa v rovnakom rozsahu vzťahuje i na prípad, kedy je užívanie informácií obsiahnutých na týchto webových stránkach užívateľovi znemožnené alebo je z akéhokoľvek dôvodu úplne obmedzené.  

Hlavne sa vylučuje zodpovednosť za ušlý zisk, zlyhanie výkonu siete Internet úplne akéhokoľvek druhu (napr. prerušenie prevádzky, poruchy, vírusy, škodlivé komponenty, teroristické akcie atď.), za zneužitím tretími stranami (prezeranie dát, kópie atď.) a za stratu programov alebo iných dát vo vašich informačných systémoch. To platí rovnako v prípade, kedy bola Hoval o možnosti vzniku takýchto škôd na webových stránkach Hoval upozornená.

Copyright 2015 - Hoval Aktiengesellschaft

Naposledy aktualizované 21. 4. 2015